بازی را می توان با حداکثر ۴ نفر بازی کرد.

هدف هر بازیکن بدست آوردن ۳ سنگ اسرار است.

در هر دور، کارت هایی نمایش داده می شوند. بازیکنان باید سعی کنند با گرفتن این کارت ها، سنگ های اسرار را بدست آورند. گرفتن کارت ها ممکن است به همین سادگی نباشد؛ چرا که بازیکنی که زودتر از بقیه اقدام به برداشتن کارت کند، آن را بدست خواهد آورد.

در هر دور، هر بازیکن فقط می تواند ۳ کارت را برداشت کند.

هر کارت دارای دو ویژگی است :

۱ – الماس

با بدست آوردن ۴ الماس هم رنگ، سنگ اسرار مربوط به همان الماس را بدست خواهید آورد. برای برنده شدن، داشتن سنگ های اسرار در رنگ های متفاوت ضروری نیست.

۲ – قدرت

  • مبارز : با بدست آوردن ۲ کارت مبارز، می توانید به یکی از بازیکنان برای از بین بردن یکی از الماس هایش، حمله کنید.
  • معدنچی : با بدست آوردن ۳ کارت معدنچی، یک الماس به طور انتخابی و یک الماس به طور تصادفی، دریافت خواهید کرد.
  • سپر : با بدست آوردن ۲ کارت سپر، یک سپر دریافت خواهید کرد. درصورت حمله یک بازیکن به شما، سپر شما از بین خواهد رفت؛ اما آسیبی به الماس هایتان نخواهد رسید.

از بازی لذت ببرید…


دسته بندی ها: پروژه ها